555000jc赌船(China)官方网站-BinG百科

盐酸普萘洛尔

β-肾上腺素受体阻断药,用于心绞痛、高血压、预防偏头痛、特发性震颤及治疗某些心脏节律障碍,降低心肌梗死死亡率。

XML 地图